Algemene voorwaarden

Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving

Dinkel 34 1273 PT Huizen

E-mail: mailme@tubien.nl

Website: https://tubien.nl/

0654776103

Definities

 1. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving: Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving, gevestigd te Huizen onder KvK nr. 60338822.
 2. Klant: degene met wie Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving en klant samen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Aanvaarding 

 1. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd of wanneer het volledige bedrag of een termijn-betaling is voldaan.
 2. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving zal pas met haar werkzaamheden starten wanneer het volledige bedrag of termijn-betaling is voldaan.

Artikel 3 – uitvoering van de overeenkomst

 1. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Na het goedkeuren van de homepagina van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. Wanneer een klant nieuwe wensen uit, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw tenzij anders staat vermeld.
 2. Alle prijzen die Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag verlangen. Of een termijn betaling die beide partijen zijn overeengekomen.
 2. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de klant en Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgevingis de klant betalingsverplicht. De klant dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving het verschuldigde bedrag te voldoen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. In genoemde gevallen behoudt Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 5. Klant heeft geen bevoegdheid tot opschorten c.q. verrekenen ten aanzien van het gefactureerde bedrag.

Artikel 6 – Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving. 
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 7 – Levertijd 

 1. De door Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

Artikel 8 – Vrijwaring

De klant vrijwaart Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 9 – Klachten

 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving in staat is hierop adequaat te reageren. 
 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 3. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving verplicht gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

 1. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 – Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving in verzuim is. 

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving kan worden toegerekend in een van de wil van Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 6. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving  als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 7. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving  alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de klant en Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving  geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 13 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheim houding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14 – Overig

 1. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving. Zie privacy verklaring voor meer informatie hierover.
 2. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving is vrij om het logo van Klant toe te voegen op de website maar zal nimmer resultaten gebruiken voor promotiedoeleinden.
 3. Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tubien | Websites | Fotoshoots & Grafische vormgeving is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Get in touch
 • Wil je weten of wij samen een match zijn?
 • Of jou hulpvraag bij mijn pakketten en mijn werkwijze past?

Plan een kennismakings gesprek.

Pak een bak koffie erbij en stel je vragen, dat zal ik zeker ook doen want ik ben benieuwd wie je bent en wat je doet! Het is gratis en vrijblijvend.

Maak een afspraak via calendly 🡺
Mail naar mailme@tubien.nl
Of via het contact formulier

Living In

Huizen, The Netherlands